AKTUELNO

Grad Beograd objavio je poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku, odnosno postavljanje sistema javnih bicikala na teritoriji grada.

Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, navodi se u pozivu.

Konkursna dokumentacija dostupna je na portalu Uprave za javne nabavke, portalu javnih nabavki grada Beograda i na internet stranici naručioca www.bgsaobracaj.rs.

Ponude je moguće podneti neposredno ili putem pošte na adresu Gradske uprave- Sekretarijat za saobrahaj, Ulica 27. marta 43-45 sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku dobra-postavljanje sistema javnih bicikala na teritoriji grada Beograda".

Ponuda će se smatrati blagoremenom ukoliko je primljena od naručioca do 10. oktobra, do 12 sati.

Tog dana predviđeno je javno otvaranje ponuda, a rok za donošenje odluke je 40 dana od otvaranja.

#Bicikl

#Tender

'