AKTUELNO

Zaštitnik građana Zoran Pašalić apelovao je na Đorđa Joksimovića, čija se deca pet godina nalaze u hraniteljskoj porodici, da istraje u sprovođenju Plana usluga i mera za porodicu i dete koji je po prvi put potpisao i u čijoj izradi je učestvovao u saradnji sa Centrom za socijalni rad u Kragujevcu jer upravo na osnovu tog plana ima mogućnost da unapredi svoje roditeljske sposobnosti i da svoju decu vrati pod starateljstvo.

„Apelujem na gospodina Joksimovića da u potpunosti sarađuje sa organom starateljstva u Kragujevcu zarad najboljih interesa dece. Odluku o delimičnom lišenju roditeljskog prava doneo je Osnovni sud u Kragujevcu, a potvrdile još dve više sudske instance. Stoga, gospodin Joksimović pravo na roditeljsko staranje može da povrati jedino u postupku pred Osnovnim sudom u Kragujevcu koji je u toku, a na osnovu procene stručnjaka da je došlo do unapređenja roditeljskih sposobnosti“, rekao je Pašalić.

Pašalić je, s tim u vezi, zatražio od Centra za socijalni rad u Kragujevcu da nastavi da pruža kontinuiranu stručnu podršku Joksimoviću u podizanju roditeljskih kompetencija sa krajnjim ciljem vraćanja njegovo troje dece u primarnu porodicu.

Po sopstvenoj inicijativi, a posle saznanja iz medija da Joksimović godinama pokušava da pod starateljstvo vrati svoje troje dece i da ne može da uspostavi kontakt sa nadležnima u Centru, Zaštitnik građana je 18. januara 2021. pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Centra za socijalni rad „Solidarnost“ u Kragujevcu i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kragujevački CSR je 25. januara 2021. dostavio Zaštitniku građana obimnu dokumentaciju o brojnim aktivnostima na stabilizaciji i rehabilitaciji dece od njihovog izmeštanja u hraniteljsku porodicu 2015. godine, ali i dokumentaciju o radu sa porodicom Joksimović koja se na evidenciji Centra nalazi od aprila 2012. godine. Naknadno, Centar je dostavio i informaciju da je Đorđe Joksimović po prvi put podneo Osnovnom sudu u Kragujevcu tužbu za vraćanje roditeljskog prava koju je CSR primio 2. marta 2021. godine.

Centar je izvestio Zaštitnika građana i da je, nakon što ga je Osnovni sud u Kragujevcu obavestio o podnetoj tužbi, stručni tim Centra 16. marta 2021. održao sastanak sa Joksimovićem i njegovim advokatom na kojem je dogovoren i od strane Joksimovića prvi put od 2015. godine potpisan Plan usluga i mera za porodicu i dete, koji podrazumeva i unapređenje roditeljskih sposobnosti sa jasno definisanim zadacima i ishodima a sa ciljem povratka dece u primarnu porodicu.

Zaštitnik građana je 2015. godine već vodio jedan postupak kontrole posle obraćanja Joksimovića nakon što su deca hitno izmeštena u hraniteljsku porodicu i tada utvrdio da prava dece nisu povređena. Na osnovu izjašnjenja nadležnog ministarstva tada je utvrđeno da je Centar doneo odluku o hitnom izmeštanju dece u hraniteljsku porodicu na osnovu stručne ocene da su im zdravlje i život ugroženi, i pokrenuo postupak lišenja roditeljskog prava oba roditelja jer su deca bila zdravstveno, intelektualno i razvojno ugrožena i zanemarena.

Povodom novih informacija u medijima da je Joksimović odavno ispunio sve uslove da povrati decu ali da ne može da uspostavi kontakt sa nadležnima u Centru, Zaštitnik građana pokreće novi postupak kontrole rada nadležnih organa tokom kojeg je još jednom utvrdio da su sve preduzete aktivnosti Centra sprovedene u cilju zaštite prava i najboljih interesa dece.

Zaštitnik građana je u novom postupku obavio i razgovor sa Joksimovićem koji ga je upoznao sa svojim slučajem. Imajući u vidu da nije dostavio obećanu dokumentaciju, Zaštitnik građana je ponovo kontaktirao Joksimovića, a nakon toga i njegove punomoćnike koji su dostavili dokumentaciju koja je primljena 10. februara 2021. godine a u kojoj nije bilo novih dokaza u odnosu na dokumentaciju koju je dostavio Centar, kao ni dokaza o pokretanju sudskog postupka za vraćanje roditeljskog prava.

Dokumentacija CSR pokazuje da se porodica Đorđa Joksimovića nalazi na njihovoj evidenciji od aprila 2012. godine i to po zahtevu Osnovnog suda u Kragujevcu radi davanja mišljenja u postupku poveravanja dvoje dece rođene u vanbračnoj zajednici Joksimovića i njihove majke, koja je te godine prekinuta. Ovaj sud je presudom iz maja 2012. godine decu poverio majci na staranje, a Joksimoviću odredio obavezu da učestvuje u izdržavanju dece.

Nakon dve godine samostalnog vršenja roditeljskog prava od strane majke, u maju 2014. godine CSR ponovo aktivira rad sa porodicom nakon službenih saznanja da je u septembru 2013. u toj porodici rođeno još jedno dete. Krajem iste godine majci je kao dodatna podrška u staranju o troje dece dodeljena usluga porodičnog saradnika.

U martu 2015. godine, prema izveštajima CSR, majka i deca su smešteni u Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici, posle čega je majka smeštena u ustanovu za zbrinjavanje odraslih, gde se i dalje nalazi. Pre smeštanja u Prihvatilište, policijski službenici su iste noći pokušali da stupe u kontakt sa Joksimovićem ali ga nisu pronašli kod kuće. Narednih dana ni najbliži srodnici nisu prihvatili staranje o deci.

S obzirom da je majka dece zadržana na lečenju, da nije bilo moguće stupiti u kontakt sa ocem dece, da kontaktirani srodnici nisu bili spremni da prihvate brigu o deci, CSR je u martu 2015. godine doneo odluku o hitnom smeštaju troje dece u hraniteljsku porodicu. Joksimović je tada dao izjavu da je saglasan da deca budu privremeno smeštena u hraniteljsku porodicu ali da želi da se uredi način održavanja kontakata sa njima.

Sredinom 2016. godine presudom Osnovnog suda u Kragujevcu oba roditelja su delimično lišena roditeljskog prava, osim prava na održavanje ličnih odnosa sa decom zbog toga što su deca bila zanemarena, zdravstveno ugrožena i što nisu bile zadovoljene njihove primarne razvojne potrebe. Ovu presudu je krajem iste godine potvrdio Apelacioni sud u Kragujevcu i u revizijskom postupku Vrhovni kasacioni sud dve godine kasnije.

Kako presudom o lišenju roditeljskog prava nije uređen način viđanja dece sa roditeljima, CSR je kontinuirano sačinjavao planove viđanja sa kojima je Joksimović uvek bio upoznat, ali je svaki plan odbijao da potpiše i uzme primerak za sebe. Iz dokumentacije CSR proizlazi da Joksimović nije redovno dolazio na kontakte sa decom, da tokom većine terenskih poseta nije zatican u kući, kao i da majka periodično od izmeštanja dece u hraniteljsku porodicu održavala kontakte sa njima. U izjašnjenju, Centar navodi da je Joksimović mesecima obmanjivao radnike CSR da je podneo tužbu za uređenje ličnih odnosa sa decom i da ih je Osnovni sud u Kragujevcu obavestio da ne postoji dokaz da je on to učinio, pa je Centar sam podneo ovom sudu tužbu za uređenje ličnih kontakata Đorđa Joksimovića i dece u martu 2020. godine.

CSR navodi i da od pravnosnažnosti sudske odluke o delimičnom lišenju roditeljskog prava 2016. godine Joksimović nije kod nadležnog suda pokretao postupak da mu se vrati roditeljsko pravo iako ga je Centar upućivao na pokretanje sudskog postupka. CSR smatra da roditeljski kapaciteti Joksimovića u ovom trenutku još uvek nisu unapređeni da bi mogao da se adekvatno stara o troje dece i da zadovolji sve njihove zdravstvene, socijalne, obrazovne, emocionalne i razvojne potrebe. Centar ističe i da je Joksimović tom organu starateljstva od 2015. godine do danas podneo tri zahteva za prestanak smeštaja dece u hraniteljskoj porodici, od čega poslednji 19. januara 2021. godine, kao i dva zahteva da se deca prebace u hraniteljsku porodicu u Kragujevcu.

#Zoran Pašalić