AKTUELNO

Ovo niste znali!

Ljudi su tokom vekova imali snažnu tendenciju da se uključe u dugoročne seksualne odnose, imonogamija se podsticala tokom dugog niza vremena, iz više praktičnih i socijalnih razloga.Muškarac i žena su se obavezivali na svoj bračni odnos radi zajedničkog podizanja porodice. Drugimrečima, oduvek smo negde učeni, i činilo se da je ljudska priroda monogamna, tj. da nam je samojedan partner namenjen do kraja života.

Pa ipak, dosta ljudi se često upušta u kratkotrajne seksualne odnose, naročito u zadnjim decenijama,kada je došlo do promovisanja seksualnih sloboda i rušenja dotadašnjih tabua o vezama i brakovima.Čak i u društvima i sredinama gde su vanbračne aktivnosti strogo kažnjive, iskušenje za prevarommože biti previše snažno da bi se oduprli. Štaviše, osobe koji su inače verne svojim partnerima ipakosećaju potrebu da isprobaju druge seksualne partnere. Postavlja se pitanje: Da je istinska ljudskapriroda monogamna, verovatno ne bismo bili u iskušenju da lutamo?

Psiholozi koji se bave evolucijom muško-ženskih odnosa rešavaju ovaj paradoks tako što predlažu dai muškarci i žene “iskoriste” za svoju dobrobit, i dugoročne i kratkoročne veze, u zavisnosti odokolnosti. Važno je napomenuti da vlada uobičajeno uverenje da muškarci više vole kratkotrajneseksualne odnose, dok žene više vole dugoročne odnose. Žene potenciraju duge veze usled potrebeza materijalnom i emotivnom sigurnošću, posebno radi zajedničkog odgajanja dece. S druge strane,većina muškaraca preferira da ima stabilnu vezu smatrajući je sigurnim izvorom seksa i ostalihbenefita, koje će tako pre dobiti nego kada su solo.

Samo manji broj muškaraca preferira da ima konstantno samo kratke veze. Ipak, ovi takozvani“igrači” takođe osećaju društveni pritisak da se smire, pa i kada se eventualno venčaju i skrase, retkose drže svojih zaveta, o čemu javno svedoče brojni skandali mnogih slavnih ličnosti. Na sličan način,žene koje su posvećene svojoj karijeri mogu odlučiti da ne žele ometanje u vidu braka i porodice, aliće svoje seksualne potrebe rešavati putem kratkoročnih veza ili “šema za jednu noć”.

Tokom našeg života, većina nas je imala i kratkoročne i dugoročne veze. Kada smo mlađi, često sebavimo istraživanjem partnera i imamo češće kratke veze, dok ne nađemo nekoga kome ćemo seposvetiti. Takođe, kada raskinemo vezu, opet počinjemo da istražujemo druge, obično kratkoročneopcije.

Evoluciona psihologija prikazuje muško ženske odnose kao duplu strategiju, mešavinu kratkoročnih idugoročnih odnosa. Australijski psiholozi Evita March i njene kolege ističu da stilovi vezivanja nisustriktno odvojene kategorije, već da se protežu od najkraćih- veza za jednu noć, do najdužih-doživotnih veza sa samo jednim partnerom. Jedan od primera je veza “prijatelji sabeneficijama”(friends with benefits), koja može biti dugoročna, i uključivati neki nivo emocionalnevezanosti, ali bez potpune posvećenosti jednom partneru.

Foto: Unsplash.com

U odnosima koji se odnose na seks za jednu noć, par se u više navrata sastaje isključivo u seksualnusvrhu. Susret se inicira kada jedan od njih nazove ili pošalje poruku drugom tražeći susret. Odnos“seksualnih šema” razlikuje se od odnosa “prijatelja sa povlasticama”, tako što se prijatelji sapovlasticama takođe druže, i provode vreme jedni sa drugima i u situacijama koje nisu seksualne.Suprotno tome, veza za jednu noć je strogo seksualna, sa malo ili nimalo emocionalne vezanosti.

Kako bi odgovorili na pitanje kako muškarci i žene gledaju na ovakve odnose-veze za jednu noć ili“druženje” sa beneficijama, urađena je studija od strane australijskih psihologa na čelu sa EvitomMarch.

Da bi istražili prirodu kratkoročnih i dugoročnih odnosa, March i kolege su u skorašnjoj studiji 1 iz2018. ispitali preko 500 ljudi da odgovore na online upitnik. Oko polovine ispitanika su bili studenti,dok su ostali bili u radnom odnosu. Otprilike polovina muškaraca i žena izjavila je da su iskusili vezena jednu noć. Ispitanici su zamoljeni da odgovore o ličnim karakteristikama koje smatrajuneophodnim da bi bili spremni da se uključe u jednu od tri vrste odnosa – dugoročni, kratkoročni iodnos za jednu noć.

Pored toga, ispitanici su zamoljeni da ocene željeni nivo fizičke atraktivnosti, ljubaznosti i društvenognivoa partnera. U idealnom slučaju, svi želimo da naš seksualni partner bude atraktivan, ljubazan ibogat, ali u stvarnom svetu to najčešće nije moguće.

Za kratkoročne veze, i muškarci i žene su fizičku privlačnost ocenili kao obavezan faktor, ali suljubaznost i društveni položaj videli kao dodatni luksuz. Ovaj rezultat istraživanja je u skladu samnogim drugim istraživanjima o kratkoročnim vezama, koje su striktno seksualne prirode, i nemajudruge društvene ili emocionalne komponente.

Za dugogodišnje partnere, muškarci su fizičku privlačnost smatrali nužnom, ali žene su to smatraleluksuzom. I muškarci i žene ocenili su ljubaznost kao nužnost, i društveni položaj kao luksuz. Ovirezultati nisu u potpunosti u skladu sa prethodnim nalazima, koji obično pokazuju da muškarcinajviše vole atraktivnost, a žene više vrednuju društveni položaj u odnosu na izgled. Ovo možeodražavati i aktuelne promene u društvu, budući da su mnoge žene danas finansijski nezavisne, i netreba im muškarac kao materijalni stub porodice.

Što se tiče veza za jednu noć, i muškarci i žene su ocenjivali atraktivnost partnera kao nužnost,sugerišući da ih više smatraju kao kratkoročne, nego dugoročne odnose. Međutim, žene - ali ne imuškarci, su ocenile ljubaznost kao neophodnu, što implicira da žene vide veze za jednu noć kaonešto veoma slično posvećenim odnosima. Ovo podupire ideju da je veza za jednu noć, barem zažene, neka vrsta istraživačkog seksualnog odnosa, koji ima potencijal da se razvije u dugoročnuvezu.

Muškarci, za razliku od žena, smatraju da veze za jednu noć za njih ostavljaju malo razmišljanja omogućnosti dubljeg opredjeljenja. Ispitanici koji su prijavili iskustvo sa ovakim vezama, upitani su dali su se takve veze kod njih razvile u dublji odnos? Žene su se češće izjašnjavale da su želele ovajrazvoj, dok su muškarci rekli da nisu želeli dužu vezu sa osobama kojima su imali “seks za jednu noć”.

Foto: Unsplash.com

Podaci iz ove studije ukazuju na to da žene smatraju da i u vezi za jednu noć mogu ostvariti emotivnuposevećenost, dok je to kod muškaraca ređi slučaj. Istraživači su zaključili da bi veza za jednu noćmogla biti kompromis između kratkoročnih i dugoročnih veza, ali je to kompromis, uglavnom samoza žene.

Svakako odrasle osobe treba slobodno da se odlučuju na seksualne aktivnosti koje žele, kao i dasame izaberu partnera sa kim bi započele dužu, tj. ozbiljniju vezu. Prvi uslov je da budu svesni onogau šta se upuštaju. Kada je u pitanju samo seks, otvorena komunikacija o očekivanjima je odsuštinskog značaja, ako parovi žele maksimizirati koristi od datog odnosa, koji može ili ne mora bitidugoročan. Današnji svet ipak ima raznolikost i širinu potrebno da zadovolji sve vrste želja zarazličitim vezama. Izbor je samo vaš, i kakav god da je, uživajte u njemu dok traje!

Više o vezama i seksualnim odnosima možete pročitati više OVDE.

Autor: M.M.