AKTUELNO

Uha­p­še­ni Ale­k­san­dar B. (32) su­m­nji­či se da je oca Đorđa (68) oštri­com uda­rio direktno u glavu.

Ale­k­san­dar B. (32) iz Le­sko­v­ca uha­p­šen je zbog su­m­nje da je u dvo­ri­štu po­ro­di­č­ne ku­će se­ki­rom ubio oca Đo­r­đa (68). Ne­sre­ć­ni čo­vek pre­mi­nuo je na li­cu me­sta od te­ških po­vre­da gla­ve, a Ale­k­san­dar je od­mah pri­ve­den.

Tra­ge­di­ja se do­go­di­la u pe­tak oko 16.45 ča­so­va po­sle sva­đe oca i si­na.

- Sin je oca oštri­com se­ki­re uda­rio u glavu na­kon što ga je otac u dvo­ri­štu pre to­ga ga­đao ci­glom. On se sru­šio na ze­mlju, a oko nje­ga je bi­la lo­kva kr­vi - ka­že naš sa­go­vor­nik bli­zak istra­zi i do­da­je:

- Njih dvo­ji­ca su za­jed­no ži­ve­li u ku­ći u na­se­lju Sla­v­ko Zla­ta­no­vić, a po­li­ci­ja je če­sto in­te­r­ve­ni­sa­la u nji­ho­vom do­mu zbog na­si­lja u po­ro­di­ci. Od­no­si iz­me­đu oca i si­na po­go­r­ša­li su se na­kon što se Ale­k­san­dar vra­tio sa pri­vre­me­nog ra­da u Slo­va­č­koj. Če­sto su se ču­le sva­đe iz­me­đu oca i si­na, a na­vod­no je in­te­r­ve­ni­sa­la po­li­ci­ja ne­ko­li­ko pu­ta zbog pri­ja­ve po­ro­di­č­nog na­si­lja, jer je sin na­vod­no tu­kao oca.

Đo­r­đe je u ku­ći ži­veo sa još jed­nim si­nom. Stradali čovek ima još i će­r­ku, ko­ja je uda­ta.

Autor: