AKTUELNO

Odluka o osnivanju domova zdravlja doneta je na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donela je odluku o osnivanju domova zdravlja u Zubinom Potoku i u Zvečanu.

Odluka o osnivanju domova zdravlja doneta je na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisao da, na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, nad zdravstenim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, vlada ima sva prava i obaveze osnivača u skladu sa zakonom.

Članovi vlade doneli su i Odluku o obrazovanju Nacionalnog komiteta za sprovođenje Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba, na period od pet godina.

U radu Komiteta, po pozivu predsednika, mogu da učestvuju predstavnici nadležnih ministarstava, kao i istaknuti stručnjaci iz oblasti koja je predmet razmatranja.

Zadatak Komiteta je da daje predloge, mišljenja i stručna obrazloženja u vezi sa merama koje je potrebno preduzeti kako bi se Konvencija sprovela u potpunosti. Takođe, Komitet promoviše svrhu i značaj Konvencije, razmatra i predlaže saradnju sa relevantnim institucijama iz inostranstva, međunarodnim organizacijama i nacionalnim radnim grupama istog ili sličnog profila u cilju razmene iskustava i primene dobrih praksi.

Autor: