AKTUELNO

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozdravlja izuzetne napore koje su u cilju nesmetanog funkcionisanja pravosudnog sistema uložili Predsednik Republike Srbije, Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Republički javni tužilac, obezbeđujući potrebnu zaštitnu opremu i uređujući svojim uputstvima postupanje sudova i tužilaštava tokom vanrednog stanja, starajući se da se minimum procesa rada sprovede uz maksimalnu zaštitu zdravlja nosilaca pravosudnih funkcija i državnih službenika i nameštenika, navodi se u saopštenju UST.

UST ističe da mu se u kontinuitetu obraćaju sudije, tužioci, sudijski i tužilački pomoćnici, zapisničari i referenti sa teritorije čitave Republike Srbije, ukazujući da pojedini predsednici sudova i javni tužioci ne postupaju po uputstvima Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva u pogledu alokacije ljudskih resursa, te da insistiraju da se postupa u nesmanjenom obimu i preko nužnog minimuma procesa rada, zahtevajući postupanje po predmetima koji nisu hitni i preteći sankcijama nakon kvartalnih izveštaja o radu, naglašava se u saopštenju.

UST upozorava da je neprihvatljivo da pojedini predsednici sudova i javni tužioci, suprotno preporukama najviših organa, insistiraju da veliki broj sudija i tužilaca, pomoćnika, zapisničara i referenata istovremeno borave u sudovima i tužilaštvima puno radno vreme kada to nije nužno, obzirom na minimum procesa rada koji je uveden, budući da time stvaraju opasnosti da u kratkom vremenskom periodu u slučaju naglog širenja virusa, ovi pravosudni organi bez ikakve potrebe ostanu bez ljudstva i praktično onemogućeni da iznesu teret posla.

Ovde posebno treba imati u vidu prirodu krivičnih dela koja su ovih dana aktuelnau praksi, odnosno da kontakt između lica koja su napustila samoizolaciju i koja su potencijalni nosioci virusa sa nosiocima pravosudnih funkcija i državnim službenicima i nameštenicima u sudovima i tužilaštvima postaju svakodnevnica, pri čemu je mogućnost širenja virusa potrebno smanjiti na minimum. 

UST poziva Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva da se momentalno uključe u rešavanje aktuelnih problema u pravosuđu tokom vanrednog stanja, odnosno da formiraju komisije koje će pratiti da li sudovi i tužilaštva prate preporuke Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva u pogledu minimuma rada i adekvatne organizacije rada, kao i mere Vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja virusa, te da omoguće da se maksimalno zašite zdravlje i životi funkcionera i svih zaposlenih u pravosudnim organima, kako bi postojeći ljudski resursi, koji su krajnje ograničeni, bili pravilno raspoređeni i operativni tokom čitavog vanrednog stanja, garantujući vladavinu prava i zaštitu društva u celosti u ovim osetljivim trenucima.

#UST

#saopštenje

'