AKTUELNO

Agencija za privredne registre nije odobrila registrovanje nove privremene uprave fudbalskog kluba Partizan, prenose beogradski mediji.

Skupština Fudbalskog kluba Partizan odlučila je sinoć da istupi iz Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, nakon što je skupština JSDP-a odlučila da razreši funkcije predsednika fudbalskog kluba Milorada Vučelića, direktora Miloša Vazuru i počasnog predsednika Milorada Ćurkovića. Na istoj sednici JSD Partizan je imenovao članove Privremenog organa rukovođenja u fudbalskoj sekciji.

U saopštenju APR, koje prenosi sajt B92, se navodi nisu ispunjeni uslovi za registraciju nove uprave FK Partizan.

"Odredbom člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019, 105/2021) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom. Odredbom člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ( Sl. glasnik 32/2016) propisano je da se uz prijavu za upis promene podataka u Registar podnosi između ostalog odluka nadležnog organa o promeni podataka, zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je doneta odluka o promeni podataka, izjava novoimenovanog zastupnika, odnosno likvidacionog upravnika da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu, dokaz o identitetu lica ovlašćenog za zastupanje - fotokopija lične karte ili pasoša", navodi se u saopštenju UPR.

Iz UPR dodaju da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da nije dostavljena izjava novoimenovanog zastupnika da ispunjava uslove iz člana 33. st. 2. i 3, odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu.

"Odredbom člana 53. važećeg statuta propisano da upravni odbor ima najmanje tri člana, dok u zapisniku sa sednice Upravnog odbora nije navedeno koliko tačno članova ima Upravni odbor u trenutku održavanja sednice, niti je navedeno da je ispunjen kvorum za odlučivanje u skladu sa odredbom člana 57. važećeg statuta", dodaje se u saopštenju UPR.

"Odredbom člana 14. stav 1. tačka 9) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019, 105/2021) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije na osnovu koga se može utvrditi da je uplaćena naknada na tekući račun Agencije, a odredbom člana 3. stav 1.", ističe se u saopštenju UPR-a.

Iz APR je poručeno i sledeće:

"Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 131/22) propisana je naknada za registraciju promene podataka sportskog udruženja u Registar - u iznosu od 3100,00 dinara. U vezi sa napred navedenim, a uvidom u podnetu dokumentaciju, utvrđeno je da nije uplaćen pravilan iznos naknade, odnosno da je uplaćen iznos od 1.500,00 dinara", stoji u obrazloženju odluke APR.